တန္ဖုိးႀကီးလက္ညိွဳး


ေမာက္စ္ နွိပ္တ့ဲ လက္ေျခာင္း ေယာင္ကုိင္းေန။
ညေနပုိင္း ျခံထဲက လမ္းယုိင္းသီး ခူးေတာ့ ၀ါလုံး/တံခ်ဴထဲ အိမ္လုပ္ေနတ့ဲ ပိတုန္းလား ဘာလား မသိ ၂ ခ်က္ ေဆာ္တာ အခုလုိ ေယာင္ကုိင္းသြားတာပဲ။
ေယာင္တ့ဲလက္ညိွဳး အေပၚေထာင္ျပီး ဒီစာကုိရုိက္ ပုံကုိ ဆုိက္ေသးေအာင္ လုပ္။
တမိနစ္နဲ႔ ျပီးရမွာ ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္တာေတာင္ မျပီူးေသးဘူး။
ျဖတ္ေတာ့ မျဖတ္ရပါဘုူူး လုိ႔ ခံရဖုူးသူတုိ႔က ဆုိတယ္။
ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
း)


Comments

Popular Posts