cartoon: born loser, jul 24 2008

ဆရာ၀န္က ေျပာတယ္၊ ငါနဲ႔ အမဲသား မတည့္ဘူး တ့ဲ။ အခ်ဳိပဲြ၊ ေကာက္ေတးအရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္ေတြကုိလည္း ျဖတ္ရမယ္ တ့ဲ။
ဟာ - အာစရိက အဲဒါေတြထဲက တခုခုနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ေတာ့မလုိ႔လား။
အင္း၊ ဆရာ၀န္နဲ႔။

Comments

Popular Posts