cartoon: Frank and Ernest ( insurence

ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာေတြကုိေတာ့ အာမခံေပးလုိ႔မရဘူး တ့ဲ။ ဒီေကာင္ေတြ ဘာသာေရး ကုိင္း႐ိႈင္းတ့ဲေကာင္ေတြမဟုတ္ဘူး။

Comments

Popular Posts