အသံတိတ္လက္နက္

ကခ်င္ေဒသမွာ တပ္မ ၆၆ ေရာက္ေနတယ္ တ့ဲ။
အထက္ကပုံကုိ ရန္ကုန္မွာ ရုိက္ထားတာလုိ႔ သိရတယ္။ စစ္သားေတြက ေလးဂြလည္း ကုိင္တာ ေတြ႔ရတယ္။ အသံတိတ္လက္နက္။


အခု ၆၆ ရင္ဆုိင္ေနတ့ဲ ေကအုိင္ေအ လည္း အသံတိတ္လက္နက္ ကုိင္ထားပါတယ္။
အသစ္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အေဟာင္းကုိ သုံးေနၾကဆဲပါ။

Comments

Popular Posts