ခ်စ္စရာ ယိင္းလတ္ရွင္နာပ္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္

အမ်ဳိးသမီးေတြနုိင္ငံေရးေလာကထဲ ေနရာေကာင္းေတြရတာ အရမ္း ဟန္က်တာပဲ။
သတင္းစာတုိ႔ဘာတုိ႔ ဆုိတာ နုိင္ငံေရးသမားပုံေတြ မ်ားတယ္ေလ။
ေယာက္က်ားပုံျကီးေတြထက္ မိန္းမပုံေတြျမင္ရတာ ပုိမေကာင္းဘူးလား။Comments

Anonymous said…
ရင္လတ္ကေခ်ာသကုိး ေျပာေပမေပါ့.. အန္ဂယ္လာမာကယ္ က် ေျပာေဖၚကုိမရဘူး.. သူလည္းေလ မိန္းမသားေပဘဲ ဟုတ္ဖူးလား.. အေတာ္မ်က္ႏွာလုိက္တယ္။
Anonymous said…
ရင္လတ္ကေခ်ာသကုိး ေျပာေပမေပါ့.. အန္ဂယ္လာမာကယ္ က် ေျပာေဖၚကုိမရဘူး.. သူလည္းေလ မိန္းမသားေပဘဲ ဟုတ္ဖူးလား.. အေတာ္မ်က္ႏွာလုိက္တဲ့ ဇာနည္၀င္းေပါ့ေလ။

Popular Posts